CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH

0
609
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HÀNH CHÍNH
 
1.Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính (10 buổi = 50 tiết)
 –  Tổng quan về hệ thống văn bản quản lý: Chức năng , phân loại, văn bản và thẩm quyền ban hành; quy định pháp luật hiện hành về soạn thảo văn bản.
 –  Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính :Yêu cầu về nội dung, thể thức, ngôn ngữ; quy trình soạn thảo
 –  Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt: Nghị quyết, quyết định, quy chế
–  Soạn thảo văn bản hành chính thông thường: Công văn, thông báo,báo cáo, tờ trình, biên bản, kế hoạch lịch công tác.
 –  Soạn thảo thư từ giao dịch                                                                                                
2. Kỹ năng soạn thảo hợp đồng(10 buổi = 50 tiết) 
 – Tổng quan về hợp đồng: Khái niêm, phân loại, nguyên tắc ký kết.
 – Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo hợp đồng:: Yêu cầu về nội dung, Yêu cầu về thể thức.
 – Soạn thảo hợp đồng dân sự
 – Soạn thảo hợp đồng xây dựng
 – Soạn thảo hợp đồng thương mại
 – Soạn thảo hợp đồng lao động
3.Tổ chức hội họp và các sự kiện (10 buổi = 50 tiết) –
 – Tổ chức sự kiện
 – Nghệ của những ý tưởng
 – Phân loại sự kiện
 – Lập kế hoạch tổ chức sự kiện (Action plan): Mục đích của sự kiện, ngân sách dự kiến, ý tưởng và chương trình nghị sự, tài liệu để tổ chức sự kiện, chọn ngày, dịch thuật và tổ chức sự kiện, một số bí quyết để tổ chức thành công sự kiện
 – Tiến hành sự kiện: Khai mạc, tiến hành, bế mạc
 – Đánh giá và tổng kết sự kiện : Rút kinh nghiệm, hoàn thiện văn kiện, tài liệu, triển khai các công việc tiếp theo
4. Giao tiếp và lễ tân hành chính (10 buổi = 50 tiết)
 – Những vấn đề chung về giao tiếp hành chính: Bản chất và vai trò giao tiếp trong hành chính, giao tiếp hiệu quả, các nguyên tắc giao tiếp
 – Kỹ năng nghe: Nghe trong hoạt động giao tiếp hành chính, nghe tích cực, kỹ năng nghe có hiệu quả.
 – Kỹ năng nói: Yêu cầu chung về sử dụng ngôn từ và phi ngôn từ, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng thuyết trình
 – Kỹ năng phản hồi: Nguyên tắc chung, phản hồi phi ngôn từ, phản hồi ngôn từ, kỹ thuật đặt câu hỏi
 – Ứng xử trong giao tiếp hành chính: Chào hỏi, bắt tay, giới thiệu, trao danh thiếp, tiếp khách, trang phục, tặng quà, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại
 – Giao tiếp trong thế giới văn hoá
5. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý (10 buổi = 50 tiết)
 – Những vấn đề cơ bản về lãnh đạo, quản lý, quản lý chiến lược, phối hợp trong quản lý
 – Kỹ năng ban hành và tổ chức thực hiện quyết định
6. Kỹ năng xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản theo TCVN ISO9001:2000 trong cơ quan, tổ chức (10 buổi = 50 tiết)
 – Tổng quan về ISO9001:2000 trong cơ quan hành chính
 – Kỹ thuật viết sổ tay chất lượng
 – Kỹ thuật viết thủ tục và xây dựng lưu đồ
 – Kỹ thuật xây dựng văn bản hướng dẫn công việc
 – Kỹ thuật xây dựng mẫu các hồ sơ, văn bản
 – Kỹ thuật trình bày và đánh số hiệu của tài liệu
7. Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội (10 buổi = 50 tiết)
 – Tổng quan về giám sát và phản biện xã hội: Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu, các chủ thể, đối tượng
 – Kỹ thuật giám sát: Nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp
 – Kỹ thuật phản biện xã hội: Nguyên tắc, nội dung, hình thức và phương pháp
 – Phản biện đối với phản biện
 – Phản biện và phản đối
8. Kỹ năng thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ( 10 buổi = 50 tiết)
 – Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Những quy định pháp luật mới nhất về thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thẩm định
 – Kỹ thuật thẩm tra, thẩm định: Những nguyên tắc thẩm định, các phương pháp thẩm định, các công cụ thẩm định
 – Những nội dung thẩm định
9. Nghiệp vụ Văn Thư lưu trữ và hành chính văn phòng ( 20 buổi = 100 tiết)
 – Tổng quan về công tác văn phòng
 – Soạn thảo văn bản hành chính
 – Soạn thảo thư tín
 – Tổ chức công tác văn thư – lưu trữ
 – Giới thiệu các thiết bị văn phòng
 – Kỹ năng giao tiếp
 – Kỹ năng tổ chức hội họp
 – Tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo
 – Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng
10. Văn hóa công sở (10 buổi = 50 tiết)
 – Khái niệm, vai trò và các yếu tố của Văn hoá công sở
 – Xây dựng văn hoá công sở
 – Đạo đức công vụ
 – Các biểu tượng quốc gia và nghi thức Nhà nước
 – Văn minh giao tiếp ứng xử
11. Thư ký văn phòng (10 buổi = 50 tiết)
 – Tổng quan về công tác văn phòng
 – Nghề thư ký và đặc điểm lao động của nghề thư ký
 – Tổ chức công tác thông tin phục vụ lãnh đạo
 – Tổ chức các chuyến đi công tác cho Lãnh đạo
 – Kỹ năng giao tiếp của người thư ký
 – Lễ tân văn phòng
 – Tổng quan về văn bản quản lý
 – Những yêu cầu khi soạn thảo văn bản
 – Quy trình – Thủ tục soạn thảo và ban hành văn bản
 – Soạn thảo một số loại văn bản thông dụng
 – Kỹ năng xử lý thong tin
 – Tổ chức hội họp và tổ chức các chuyến đi công tác cho lãnh đạo
Liên hệ khóa học: 0982 8686 41 ms Duyên 

BÌNH LUẬN