Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

0
2080

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Nội dung Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV gồm 04 chương, 13 Điều, quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Chương I của Thông tư 20 bao gồm các quy định chung, trong đó quy định rõ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm được xếp theo 3 hạng, gồm Hạng II; III và IV.

Đồng thời, chương I cũng quy định tiêu chuẩn chung về đạo đức của nhà giáo. Theo đó, chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục mầm non; quý trẻ, yêu nghề; kiên nhẫn, biết tự kiềm chế; có tinh thần trách nhiệm cao; có kiến thức, kỹ năng cần thiết; có khả năng sư phạm khéo léo; trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp…

Chương II của Thông tư 20/2015 quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Cụ thể:

Đối với giáo viên mầm non hạng II – Mã số: V.07.02.04.

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II còn phải thực hiện các nhiệm vụ như tham gia biên tập hoặc biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp huyện trở lên; tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp trường;.. Bên cạnh đó, Thông tư 20 cũng đã quy định giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể:

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Chủ động tuyên truyền và vận động đồng nghiệp thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non; thực hiện sáng tạo, linh hoạt chương trình giáo dục mầm non; hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non…

Đối với giáo viên mầm non hạng III – Mã số: V.07.02.05

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên mầm non hạng III còn phải thực hiện các nhiệm vụ như làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng giáo viên mầm non cấp trường trở lên; hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tham gia ban giám khảo các hội thi, đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cấp học Mầm non cấp trường trở lên;… Bên cạnh đó, Thông tư 20 cũng đã quy định giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể:

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

Về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non; thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; chủ động tổ chức và phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;…

Đối với giáo viên mầm non hạng IV – Mã số: V.07.02.06.

Thông tư 20 quy định trách nhiệm của giáo viên mầm non hạng IV  gồm: bảo vệ an toàn tuyệt đối sức khỏe, tính mạng của trẻ trong thời gian trẻ ở nhóm được phân công phụ trách; trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở nhóm, lớp được phân công phụ trách; thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non.

Ngoài ra, Thông tư 20 cũng đã quy định giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể:

Về Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;

Về Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của  Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non; biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;…

Chương III của Thông tư 20 hướng dẫn bổ nhiệm theo chức danh nghề nghiệp. Cụ thể:

 • Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên mầm non cao cấp (mã số 15a.205);
 • Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã sốV.07.02.05) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên mầm non chính (mã số 15a.206);
 • Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV (mã sốV.07.02.06) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch giáo viên mầm non (mã số 15.115).

Bên cạnh đó, thông tư cũng hướng dẫn cách xếp lương theo chức danh nghề nghiệp.

Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015. Theo đó:

 • Bãi bỏ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành giáo dục và đào tạo đối với giáo viên mầm non quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC;
 • Bãi bỏ các quy định về chức danh và mã số ngạch viên chức giáo viên mầm non tại Quyết định 61/2005/QĐ-BNV;
 • Bãi bỏ các quy định về danh mục ngạch viên chức giáo viên mầm non thuộc Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức ban hành kèm theo Quyết định 78/2004/QĐ-BNV.

Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 202/TCCP-VC; Quyết định 61/2005/QĐ-BNV, nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Viên chức đã được bổ nhiệm vào các ngạch giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này, thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non được bổ nhiệm.

Viên chức đã được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn quy định tại Quyết định 61/2005/QĐ-BNV tính đến 01/11/2015 mà không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV theo Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV này thì được bảo lưu và thực hiện các chế độ, chính sách ở ngạch hiện giữ trong thời gian không quá 05 năm kể từ ngày 01/11/2015.

Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.

BÌNH LUẬN