Khóa học QLNN ngạch chuyên viên và QLNN ngạch chuyên viên chính – Đào tạo online – cấp chứng chỉ toàn quốc

0
814

QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN – QLNN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

LỚP BỒI DƯỠNG HỌC TRỰC TUYẾN 

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đối với khóa học QLNN ngạch chuyên viên

 • Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
 • Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

Đối với khóa học QLNN ngạch chuyên viên chính

 • Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
 • Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
 • Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Đối tượng của khóa học QLNN ngạch chuyên viên

 • Cán  bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước;
 • Các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm;
 • Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.

Đối tượng của khóa học QLNN ngạch chuyên viên chính

 • Cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương;
 • Cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên;
 • Cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.

GIẢNG VIÊN: Giảng viên tham gia giảng dạy chương trình quản lý nhà nước là giáo viên trường đại học Nội vụ Hà Nội, Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Hành chính Quốc gia

CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓASau khi tốt nghiệp khóa học, học viên được cấp “chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính theo QĐ của Bộ Nội vụ.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: 0982 8686 41 Ms Duyên 

Hệ Thống Đào Tạo tại: Hải Phòng – Hà Nội – Đà Nẵng – Nha Trang – Hồ Chí Minh

 

BÌNH LUẬN