CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

0
570

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

 1. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư
 2. Khái niệm về dự án đầu tư
 3. Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư
 4. Phân loại dự án đầu tư
 5. Mục đích, yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tư
 6. Nội dung quản lý dự án đầu tư
 7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

 1. Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
 2. Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
 3. Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh gái dự án đầu tư
 4. Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư
 5. Phạm vi và đối tượng của việc giám sát vf đánh giá dự án đầu tư
 6. Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư
 7. Các khái niệm về giám sát và đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi dự án đầu tư
 3. Kiểm tra dự án đầu tư
 4. Phạm vi yêu cầu thực hện đánh giá dự án đầu tư
 5. Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi dự án đầu tư
 3. Kiểm tra dự án đầu tư
 4. Phạm vi yêu cầu thực hện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi tổng thể đầu tư
 3. Kiểm tra tổng thể đầu tư
 4. Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư  nền kinh tế
 5. Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư
 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư
 4. Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
 5. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
 6. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

 

Liên hệ đăng ký khóa học: Nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

BÌNH LUẬN